The annual Balkan Awards for Tourism Industry 2017

The annual Balkan Awards for Tourism Industry 2017 will celebrate the significant achievements of companies that work diligently in the most important field for the Bulgarian economy, as well as of our neighbours on the peninsula.

The event will be held on December 5, 2017 from 20 am at Sofia.

Your Application Nomination here: Zayavka TOURISM AWARDS 2017-EN

BG Version: ZAYAVKA TUR AWARDS 2017

Some of the objectives pursued by the organizers of this prestigious ceremony are to give the deserved attention to companies that successfully operate in this important sector, to enhance the reputation of the industry by promoting the significant achievements of specialists in this field. Winning a prestigious prize will provide a platform to celebrate your success.

The initiator of the event is the organizer of the National awards for significant achievements in business and of ceremonies for luxury construction, architecture and design – public communications agency VIP Communication Ltd.

These awards will provide many other benefits to your company, including:

– new perspectives for your business and leadership style, and improvement of strategies;

– comparative analysis of business with other high achievements in the field;

– new dimension to marketing tools;

– recognition of the achievements implemented by the competition in the industry;

– lifting the spirit of the personnel;

– increasing the popularity of your organization to help attract the most talented specialists and new capital investments;

– take advantage of the maximum media coverage at a preferential price.

 

CATEGORIES

GRAND PRIX TOURISM INDUSTRY 2017

WINE TOURISM 2017

ECO TOURISM 2017

CULTURAL TOURISM 2017

SEA TOURISM 2017

MOUNTAIN TOURISM 2017

SPA TOURISM AND BALNEOLOGY 2017

TOURIST ATTRACTIONS 2017

INNOVATIONS IN TOURISM 2017

INVESTMENTS IN TOURISM 2017

SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM 2017

EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM 2017

BUSINESS TOURISM 2017

FESTIVAL TOURISM 2017

SPECIALIZED SERVICES IN TOURISM 2017

TOUR OPERATOR 2017

AIRLINE 2017

TOURIST DESTINATION 2017

BIG MUNICIPALITY WITH CONTRIBUTION IN TOURISM 2017

SMALL MUNICIPALITY WITH CONTRIBUTION IN TOURISM 2017

Partners of the Balkan Awards for Tourism Industry are: the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce, the Italian Chamber of Commerce, the Bulgarian Hotel and Restaurant Association, the Serbian-Bulgarian Chamber of Commerce, Business Club of London, etc.

 

КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ

ГРАН ПРИ Туристическа индустрия 2017  

Връчва се на компания с над 10 годишна дейност, която е показала постижения в следните категории: Иновации, Инвестиции и Социална отговорност в туризма, с постижения в туризма на Балканите и с международно признание.

 

ЕКО ТУРИЗЪМ 2017

В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в екологичния сектор на туризма. Кандидатите трябва да обосноват номинацията в тази категория с данни за  екотуристически продукти и услуги, предлагани на клиентите.  Да обосноват как бизнесът им достига високи постижения в областта на екотуризма и повишаване на  индустриалните стандарти, устойчивост на развитието и прилагането на иновативни практики и технологии в туризма на Балканите.

Наличие на бизнес план, който включва цели, стратегии и резултати и за постигане на устойчив екотуризъм  на Балканите.
Също така налични ли са нововъведения за подобряване на резултатите и разширяване на възможностите за екотуризъм? Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как подобряват услугите в екотуризма? Какви са основните
бизнес-мерки за намаляване на риска при изпълнение на дейностите?

Кои са целевите пазари за екотуристическия продукт, кандидат за наградата?

Как вашият бизнес е конкурентно позициониран на пазара чрез екотуризма и устойчивост на развитието му?  Какви иновативни маркетингови стратегии са ползвани за постигане на резултатите? Налична ли е програма за постигане на задоволяване специфичните потребности на клиентите в екотуризма? Методи за измерване удовлетвореността на клиентите.  и се определят областите за подобрение.

Какви за търговските резултат за вашия бизнес и местната общност в резултат на прилагането на принципите на устойчивото развитие на екотуризма на Балканите?
Какви инициативи предприемате за намаляване на вредата върху околната среда ?
Необходимо е осигуряване на информация и доказателства за тези инициативи.

 

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2017

В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в културния туризъм на Балканите.  Дейности, които работят в насока насърчаване развитието и популяризирането на автентичната култура, история  и  изкуствата на Балканите.

Обосновка – какви културни туристически продукти и услуги предлагате? Какви са вашите инициативи за високи постижения в културния туризъм, развиване на стопанска дейност в сектора. Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели,  стратегии и резултати в развитието на културния туризъм на Балканите.  Нововъведения в сектора и как те са подобрили услугите в културния туризъм . Инвестиции в обучението и развитие на персонала и как има тази ще подобрят обслужването на вашите гости / посетители? Как преодолявате отрицателните въздействия върху културния туризъм?

Целеви пазари ? Как продуктът/услугата в културния туризъм отговарят на нуждите на вашия целеви пазар? Как конкурентно се позиционирате на пазара? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за устойчиво развитие на културния туризъм.

Методи за задоволяване на специфични потребности на потребителите.

Принос към местната икономика. Видове партньорства за осъществяване на инициативите в културния туризъм.  Опишете как вашият бизнес съхранява и защитава местната околна среда?

 

МОРСКИ ТУРИЗЪМ 2017

В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в морския и ваканционен туризъм. Кандидатите трябва да обосноват номинацията в тази категория с данни за  развитие на туристически продукти и услуги в морския регион.   Да обосноват как бизнесът им достига високи постижения в областта на морския туризъм и повишаване на  индустриалните стандарти, устойчивост на развитието и прилагането на иновативни практики и технологии в туризма на Балканите.

Наличие на бизнес план, който включва цели, стратегии и резултати и за постигане на устойчив морски и ваканционен  туризъм  на Балканите.
Също така налични ли са нововъведения за подобряване на резултатите и разширяване на възможностите за морски и ваканционен туризъм? Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как подобряват услугите в туризма? Какви са основните  бизнес-мерки за намаляване на риска при изпълнение на дейностите?

Кои са целевите пазари за туристическия продукт, кандидат за наградата?

Как вашият бизнес е конкурентно позициониран на пазара чрез туризма и устойчивост на развитието му?  Какви иновативни маркетингови стратегии са ползвани за постигане на резултатите? Налична ли е програма за постигане на задоволяване специфичните потребности на клиентите в  морския и ваканционен  туризъм? Методи за измерване удовлетвореността на клиентите.

Какви за търговските резултат за вашия бизнес и местната общност в резултат на прилагането на принципите на устойчивото развитие на морския и ваканционен  туризма на Балканите?
Какви инициативи предприемате за намаляване на вредата върху околната среда?
ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ 2017

Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с планинския и ваканционен туризъм.

Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви?

Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти в планинския и ваканционен туризъм,  включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика.
Как се грижите за опазването на околната среда.

 СПА ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛОГИЯ 2017

Категорията обхваща туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани със СПА Туризма и Балнеологията на Балканите.

Какви туристически продукти и услуги предоставяте в СПА Туризма и Балнеологията? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви, свързан със СПА Туризма и Балнеологията?

Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти в СПА Туризма и Балнеологията,  включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти СПА Туризма и Балнеологията.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на СПА Туризма и Балнеологията?
Как се грижите за опазването на околната среда?

 

МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ 2017

Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с Медицинския туризъм на Балканите.

Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в Медицинския туризъм на Балканите? Същност и история на бизнеса ви?

Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти в Медицинския туризъм на Балканите,  включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика?
Как се грижите за опазването на околната среда?

 

ВИНЕН ТУРИЗЪМ 2017

Тази категория награждава винарни , които имат значителен принос в туристическата индустрия. Опишете основните рискове , специфични за вашия туризъм  и мерките за преодоляването на този риск.

Същност и история на бизнеса ви? Бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти във Винения туризъм,  включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика?
Как се грижите за опазването на околната среда?

 

ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ 2017

Тази категория възнаграждава изградени туристически атракции, които привличат голям брой посетители целогодишно или сезонно.

Какви туристически продукти  и услуги предлагате на посетителите? Опишете своите дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма на Балканите.  Опишете вашето участие в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините?  Дейности, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално, национално и Балканско ниво?

Въведени иновации и инвестиции в последните години с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, сързани с туристическите атракции, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите.

Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.

Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове за бъдещата устойчивост на предоставените туристически атракции?

 

ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА 2017

Категорията обхваща иновации в туризма, допринесли за устойчивото развитие в региналната туристическа индустрия и на Балканите.

Какви иновативни туристически продукти  и услуги предлагате? Въвеждане на иновативни дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма на Балканите.  История на вашите иновации в туризма, развитие през годините?  Иновативни дейности, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално, национално и Балканско ниво?

Въведени иновации и инвестиции в последните години с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, сързани с туристическите атракции, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите.

Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.

Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове за бъдещата устойчивост на предоставените от вас услуги и продукти?

 

ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА 2017

Обхваща инвеститори в туристически услуги и продукти на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на туризма в региона.

Инвестиции в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините?  Инвестиции, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално, национално и Балканско ниво?

Въведени иновации и инвестиции с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите. Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.

Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове и инвестиции за бъдещата устойчивост на предоставените туристически атракции?

 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ТУРИЗМА 2017

Категорията обхваща предприятия, допринесли с дейностите си и с опита си за повишаване на социалната отговорност  в туризма и за  устойчивото развитие в региналната туристическа индустрия и на Балканите.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА 2017

Категорията обхваща предприятия, допринесли с дейностите си и с опита си за обучението на персонала и въвеждането на млади специалисти в дейностите, свързани с туристическата индустрия и  устойчивото развитие в региналната туристическа индустрия и на Балканите.

 

БИЗНЕС ТУРИЗЪМ 2017

Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с реализирането на бизнес мероприятия, срещи,  конференции и бизнес-изложения.

Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви?

Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги, бизнес събития, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации, свързани с бизнес събитията –  с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика.
Как се грижите за опазването на околната среда.

 

ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ 2017

Тази категория обхваща фестивали, събития и изложби, които привличат над 3 000 посетители с цел увеличаване на туристите в дадена дестинация и създаване на значителен икономически ефект в туризма за региона и Балканите. Кратка историята на фестивала / събитието, по кое време на годината се реализира и защо е избран този период? Детайли за броя и същността на привлечените  посетители и какви методи са използвани за реализирането им?

Какви са икономическите ползи за региона от тези събития?
Как тези събития спомагат за привлекателността на дестинацията? Източници на финансиране? Методи за гарантиране безопасността и сигурността на гостите на  събитието, включително персонал, доброволци и изпълнители? Обучение на персонала и / или доброволците за целите на събитието. Целеви пазари ? Иновативен маркетинг и комуникационни стратегии, хармонизирани  с местните, регионални или държавни маркетингови планове? Мащаб на медийното отразяване и как то спомага за повишаване имиджа на региона като туристическа дестинация.
Предоставяне на условия за гости / посетители със специфични потребности.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА 2017

Тази категория обхваща дейности и продукти, свързани със специализираните услуги в туризма , които подобряват условията за посетителите и могат да бъдат  интегрирани с други туристически продукти и услуги.

Същност и история на бизнеса. Туристически продукти и услуги, които предлагате на посетителите? Дейности, допринесли за високи постижения в туризма.  Опишете вашето участие в туристическата индустрия.  Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати . Нововъведения за подобряване на туризма. Инвестиции в обучението и развитието на персонала и как те подобряват обслужването на клиентите? Основни рискове за специализирните услуги в туризъм и мерки за преодоляването им.

Целеви пазари  и как вашият продукт / услуга отговаря на нуждите на тези целеви  пазари? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии и как те допринасят за развитието на туризма. Работа за клиенти със специфични потребности.

Принос към  местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.

 

ТУРОПЕРАТОР 2017

Тази категория е за основен принос в туризма чрез комбинирани туристически услуги и транспорт. Обхваща предприятия с 10 или повече служители.
Оновни характеристики на вашия бизнес, включващ цели, стратегии и резултати.  Нововъведения с цел подобряване на услугите и продуктите в туризма и как тези нововъведения подобряват туристическите услуги и продукти.
Инвестиции за обучение и развитие на персонала и как те подобрят обслужването на туристите? Основните рискове във вашия бизнес и мерките за преодоляването им.
Целеви пазари? Как  вашият продукт / услуга отговаря на нуждите на целевите пазари ? Иновативни маркетингови стратегии за успехи в туризма. Обслужване на гости / посетители със специфични потребности.

 

АВИОКОМПАНИЯ 2017

 Тази категория е с основен принос за туризма чрез  предоставяне на туристически  и транспортни услуги.  Тя е за компании с над 15 служители на Балканите и в други райони на света.
Представете основните характеристики на вашия бизнес план, включващ цели,
стратегии и резултати.
Опишете всички нововъведения, които са се случили по време на квалификационния период заподобряване на вашия бизнес и как тези нововъведения подобряват
Вашите  услуги. Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как те ще подобрят обслужването на вашите клиенти.
Опишете основните рискове за вашия бизнес и кои мерки за намаляване на риска сте изпълнили.
Кои са вашите целеви пазари? Как вашият продукт/услуга отговаря на нуждите на целевите пазари?
Какви са вашите уникални точки за продажба и как те работят за вашите пазари?
Опишете какви иновативни маркетингови стратегии са въведени, за да се насърчат нови и/или досегашни клиенти и какъв е успехът на тези  инициативи?
Опишете Вашата философия за обслужване на клиенти.
Как работите с клиенти със специфични потребности?
Как се измерва в компанията удовлетвореността на клиентите и как се определят областите за подобрение? Как постигате обратна връзка за мнения от вашите клиенти?
 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2017

Тази категория обхваща дейности и услуги, свързани с развитието на туристическите дестинации. Същност и история на туристическата дестинация. Как тя е допринесла за по-високи постижения в туризма.   Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати . Нововъведения за подобряване на туризма чрез тази туристическа дестинация.

Целеви пазари  и как туристическата дестинация отговаря на нуждите на тези целеви  пазари? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии и как те допринасят за развитието на туризма. Работа за клиенти със специфични потребности.

Принос към  местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.

 

ГОЛЯМА И МАЛКА ОБЩИНА С ПРИНОС В ТУРИЗМА 2017

Принос към  местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия.

Същност и история на дейностите, свързани с туризма в общината. Как тя е допринесла за по-високи постижения в туризма.   Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати . Нововъведения за подобряване на туризма в региона на общината. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.

 

Специална награда – МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА 2017

Тази категория награждава творчеството и иновациите в маркетинговите дейности. Допустими са регионални туристически организации, местни туристически сдружения, информационни центрове, местната власт и маркетингови съюзи.

Същност и цели на маркетинговата дейност. Целеви пазари и тяхното реализиране. Творческа стратегия и достигнати постижения в туризма.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.