International Forum – Business & Tourism 12.09.2015 RADISSON BLU GRAND HOTEL SOFIA

„Международен форум за Бизнес и Туризъм“ ще се проведе на 12 септември 2015 в RADISSON BLU GRAND HOTEL SOFIA.
Форумът е иницииран от организаторите на Националните награди за значими постижения в бизнеса и на церемониите за луксозно строителство, архитектура и дизайн – ВИП Комюникейшън.
Организаторите по традиция привлякоха като партньори Българската търговско-промишлена палата, Българската агенция за инвестиции, браншови организации и други.
Представители на българските институции, сред които министърът на образованието проф. Тодор Танев, зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, директорът на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, зам.-министърът на туризма Надя Маринова, кметът на София Йорданка Фандъкова, председатели на парламентарни комисии са връчвали или получавали престижните призове на ПР-агенцията.
Дипломатически представители, представители на бизнеса и туристически области, представители на медии ще бъдат сред участниците във форума.
По време на форума ще бъдат организирани срещи и конференции по проблемите на бизнеса и туризма както в България, така и в международен план. Ще бъде насочено вниманието към широко международно сътрудничество в сферата на бизнеса и туризма. Ще бъдат представени новите проекти за развитието на бизнеса и туризма както на Балканите, така и на международно ниво.

При записвания до 10 септември 2015 с 10 % отстъпка.
За повече информация се свържете с нашия екип на тел. 0882036684, 0888104111
ПРОГРАМАТА
В програмата на форума ще бъдат включени проекти за държавни инвестиции, мащабни частни инвестиции, ще бъдат представени успехите в секторите на бизнеса и туризма, международното сътрудничество в тези сфери.
Събитието стартира в събота (12.09) от 17 ч. с Конференция „Развитие на международния бизнес и туризъм. Успешно развитие на международни проекти и нови идеи за България, Балканите, Азия и Еворпа. Равносметка от Сезон Лято 2015 – Туризъм в България и на Балканите“.
Гала-вечеря – 20 ч. Тържествено връчване на сертификати за участие във Форума и за предстоящите награди за туризъм 2015.

ТУРИЗМЪТ И ИНДУСТРИЯТА
Туризмът като интегрирана индустрия, която допринася за развитието на бизнеса във всичките му отрасли. Алтернативен туризъм, Здравен туризъм, Еко туризъм, Културен туризъм, Поклоннически туризъм и как те генерират доходи и заетост. Проекти за осъвременяване на понятията и дейностите, които да се отнесат и до Световната организация по туризъм и до Световния Съвет по туризъм.

ИКОНОМИКА И КУЛТУРА
Икономически и културни връзки между балканските страни, свързани с общата им история. Туризмът като възможност за задълбочаване на развитието на разнородните сфери в бизнеса.

ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕСУРСИТЕ
Ролята на образованието и осъвременяването на теоретичните познания на младите хора за развитието на международния бизнес и туризъм. Материални и човешки ресурси.

МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Международни стратегии, политики и планове за подобряване на бизнес климата и преодоляване на трудностите, възникващи в туризма заради световни проблеми и конфликти.
Установяване на сътрудничество на международно ниво, както и икономическото развитие и културна интеграция чрез бизнес и туризъм.
Оценка на капацитет, възможности, плюсове и минуси, използване на чуждия опит. Международен обмен и пряко взаимодействие между представители на различните страни и организации.

ВИЗИТЕ
Визовите бариери – плюсове и минуси за индивидуалното движение сред представители на бизнеса и туризма в Европа и на Балканите. Ограничават ли те интеграцията, растежа и развитието на бизнеса и туризма във всички сфери на икономиката?

ТУРИЗМЪТ КАТО ИНДУСТРИЯ
Туризмът е не само сектор, но и индустрия.
Политики и планове за туризъм, концепция за устойчиво развитие, трудности при изпълнението. Развитие на публичния сектор, частния сектор и неправителствените организации – в координация с институциите и администрацията.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Представяне на нови технологии с цел насърчаване на използването им в отделните сфери.
Интегриране на бизнеса и туризма, популяризиране и развитие в международен план. Институционализирането и администрацията като важни елементи в този процес.

ФОРУМ
Международный форум по предпринимательству и туризму будет проходить на 12 сентября 2015 года в RADISSON BLU GRAND HOTEL SOFIA.
Форум был инициирован организаторов Национальной премии за выдающиеся достижения в бизнесе и церемоний роскоши строительства, архитектуры и дизайна – VIP коммуникации.
Организаторы традиционно привлекают в качестве партнеров Болгарии , Агентства Болгарии Инвестиции, Министерство Икономике и культуре, промышленности и других организаций.
Дипломатические представители, представители деловых и туристических районов, представители средств массовой информации будут среди участников.
В ходе форума будут организованы встречи и конференции по предпринимательству и туризму в Болгарии и на международном уровне. Это будут направлены внимание широкого международного сотрудничества в бизнесе и туризме. Они будут представлены новые проекты для развития бизнеса и туризма как на Балканах, так и на международном уровне.

ПРОГРАММА
Программа форума будет включать государственные инвестиционные проекты, масштабньiх и частных инвестиций, будут представлены достижения в секторах бизнеса и туризма, международного сотрудничества в этих областях.

Промышленность и туризм
Туризм как интегрированной отрасли и что способствует развитию бизнеса во всех отраслях промышленности. Альтернативный туризм, оздоровительный туризм, Эко туризм, культурный туризм, паломнический туризм и как они генерируют доход и занятость. Проекты по модернизации концепции и деятельности.

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА
Экономические и культурные связи между странами, связанных с их традиций и культура. Туризм как возможность углубить развитие различных сфер бизнеса.

ОБРАЗОВАНИЕ И РЕСУРСЫ
Роль образования и обновления теоретических знаний молодых людей для развития международного бизнеса и туризма. Человеческие ресурсы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИИ
Международные стратегии, политики и планы по улучшению бизнес-климата и преодолевания трудности, возникающие в сфере туризма из-за мировых проблем и конфликтов.
Установление сотрудничества на международном уровне, а также экономического развития и культурной интеграции через бизнес и туризм.
Оценка вариантов мощности, плюсах и минусах использования зарубежного опыта. Международный обмен и прямое взаимодействие между представителями различных стран и организаций.

ВИЗЫ
Визовых барьеров – плюсы и минусы индивидуального движения среди представителей бизнеса и туризма в мире. Так как они ограничивают интеграции, рост и развитие бизнеса и туризма во всех сферах экономики.

ТУРИЗМ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Туризм является не только сектора, но также промышленность.
Политика и планов развития туризма, концепция устойчивого развития, трудности реализации. Развитие государственного сектора, частного сектора и НПО – в координации с учреждениями и администрацией.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение новых технологий в целях содействия их использованию в различных областях.
Интеграция бизнеса и продвижение туризма и развития на международном уровне. Институционализация и управление в качестве важных элементов в этом процессе.

FORUM
Forum Internazionale su imprese e il turismo si terrà dal 12 settembre 2015 RADISSON BLU GRAND HOTEL SOFIA. Il forum è stato avviato dagli organizzatori di premi nazionali per risultati di rilievo nel mondo degli affari e cerimonie per la costruzione di lusso, architettura e design – Comunicazione VIP.
Gli organizzatori tradizionalmente attirano come partner il Ministero dell’Economia, Ministero del Turismo, bulgaro Investment Agency, organizzazioni di categoria e gli altri. Statisti, politici, diplomatici, rappresentanti delle aree di business e turistiche, rappresentanti dei media sarà tra i partecipanti.
Durante il forum saranno organizzati incontri e conferenze per le imprese e il turismo in Bulgaria e internazionale. Essa sarà diretta attenzione ad un’ampia collaborazione internazionale nel mondo degli affari e del turismo. Saranno presentati i nuovi progetti per lo sviluppo del business e del turismo, sia nei Balcani ea livello internazionale.

PROGRAMMA
Il programma del forum comprenderà progetti di investimento del governo, su larga scala gli investimenti privati, sarà presentato realizzazioni nei settori di business e turismo, la cooperazione internazionale in questi settori.

INDUSTRIA E TURISMO
Il turismo come un settore integrato che contribuisce allo sviluppo del business in tutti i suoi rami. Turismo Alternativo, Turismo Salute, Ecoturismo, turismo culturale, turismo Pellegrinaggio e come generare reddito e occupazione. I progetti per modernizzare i concetti e le attività per fare riferimento alla Organizzazione Mondiale del Turismo e il Consiglio Mondiale del Turismo.

ECONOMIA E CULTURA
Le relazioni economiche e culturali tra i paesi dei Balcani sulla loro storia comune. Turismo come un’opportunità per approfondire lo sviluppo delle diverse aree di business.

ISTRUZIONE E RISORSE
Il ruolo dell’educazione e l’aggiornamento delle conoscenze teoriche dei giovani per lo sviluppo del business internazionale e del turismo. Materiali e risorse umane.

STRATEGIE INTERNAZIONALI
Strategie internazionali, politiche e piani per migliorare il clima aziendale e per superare le difficoltà derivanti nel settore del turismo a causa di questioni globali e conflitti.
Stabilire una cooperazione a livello internazionale, così come lo sviluppo economico e l’integrazione culturale attraverso le imprese e il turismo.
Valutazione delle opzioni di capacità, pro e contro dell’utilizzo di esperienze straniere. Scambio internazionale e l’interazione diretta tra i rappresentanti dei diversi paesi e organizzazioni.

VISTI
Barriere Visa – pro e contro di movimento individuale tra i rappresentanti delle imprese e del turismo in Europa e nei Balcani. Hanno limitano l’integrazione, la crescita e lo sviluppo del business e del turismo in tutte le sfere dell’economia?

AS TURISMO SETTORE
Il turismo è non solo il settore, ma anche l’industria.
Politiche e progetti per il turismo, il concetto di sviluppo sostenibile, difficoltà di attuazione. Sviluppo del settore pubblico, il settore privato e le ONG – in coordinamento con le istituzioni e l’amministrazione.

NUOVE TECNOLOGIE
Introduzione di nuove tecnologie, al fine di incentivare il loro uso in diversi settori.
L’integrazione di business e di promozione del turismo e dello sviluppo a livello internazionale. Istituzionalizzazione e l’amministrazione come elementi importanti in questo processo.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.