Be part of The annual Balkan Awards of Tourism Industry 2020 – 21.12.2020

The annual Balkan Awards of Tourism Industry 2020 will celebrate the significant achievements of companies that work diligently in the most important field for the Bulgarian economy, as well as of our neighbours on the peninsula.
The event will be held on December 21, 2020 from 8 pm at MARINELA Hotel, Sofia.
Some of the objectives pursued by the organizers of this prestigious ceremony are to give the deserved attention to companies that successfully operate in this important sector, to enhance the reputation of the industry by promoting the significant achievements of specialists in this field. Winning a prestigious prize will provide a platform to celebrate your success.
Our 2020  Balkan Awards of Tourism Industry are now open here:
ZAYAVKA TUR AWARDS 2020
The initiator of the event is the organizer of the National awards for significant achievements in business and of ceremonies for luxury construction, architecture and design – public communications agency VIP Communication Ltd.
These awards will provide many other benefits to your company, including:
– new perspectives for your business and leadership style, and improvement of strategies;
– comparative analysis of business with other high achievements in the field;
– new dimension to marketing tools;
– recognition of the achievements implemented by the competition in the industry;
– lifting the spirit of the personnel;
– increasing the popularity of your organization to help attract the most talented specialists and new capital investments;
– take advantage of the maximum media coverage at a preferential price.
CATEGORIES
GRAND PRIX TOURISM INDUSTRY
WINE TOURISM
ECO TOURISM
CULTURAL TOURISM
SEA TOURISM
MOUNTAIN TOURISM
SPA TOURISM AND BALNEOLOGY
TOURIST ATTRACTIONS
TOURISM INNOVATIONS
TOURISM INVESTMENTS
SOCIAL TOURISM RESPONSIBILITY
EDUCATION AND TOURISM TRAINING
BUSINESS TOURISM
FESTIVAL TOURISM
SPECIALIZED TOURISM SERVICES
TOUR OPERATOR
AIRLINE
TOURIST DESTINATION
BIG MUNICIPALITY WITH TOURISM CONTRIBUTION
SMALL MUNICIPALITY WITH TOURISM CONTRIBUTION
Partners of the Balkan Awards for Tourism Industry are: the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce, the Italian Chamber of Commerce, the Bulgarian Hotel and Restaurant Association, the Serbian-Bulgarian Chamber of Commerce, Business Club of London, etc.
Balkan Awards of Tourism Industry 2020
Петото издание на годишните награди Balkan Awards of Tourism Industry 2020 ще отбележи значимите постижения на компаниите, които усърдно работят в най-важната сфера за развитието на полуострова. Общини, хотелиери, турагенции и мениджъри в туризма от различни държави ще превърнат София в столица на
Балканите.
Събитието ще се състои на 21.12. 2020 г. от 20 ч. в хотел МАРИНЕЛА, София.
Сред целите, които си поставят организаторите на тази престижна церемония, са отдаване на заслужено внимание на фирмите, които успешно работят в този значим отрасъл, повишаване репутацията на бранша чрез насърчаване на значимите постижения на специалистите в тази сфера.
Инициатор на събитието е организаторът на Националните награди за значими постижения в бизнеса и на церемониите за луксозно строителство, архитектура и дизайн – агенция за публични комуникации ВИП Комюникейшън ООД. Над 30 печатни
и електронни издания отразяват събитието. Ще присъстват 150 гости от бизнеса, политиката и медиите.
Тези награди ще предоставят:
– нова перспектива на бизнеса и усъвършенстване на стратегията;
– сравнителен анализ на участниците с други високи постижения в областта;
– ново измерение към маркетинговите инструменти;
– признание за реализираните постижения от конкуренцията в индустрията;
– повишаване популярността на участниците в церемонията, за да помогне за
привличането на най-способните специалисти и на новите капиталови инвестиции;
– максимално медийно отразяване.
КАТЕГОРИИ
ГРАН ПРИ Туристическа индустрия
ЕКО ТУРИЗЪМ
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
МОРСКИ ТУРИЗЪМ
ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ
СПА ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛОГИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ
ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА
ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ТУРИЗМА
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА
БИЗНЕС ТУРИЗЪМ
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА
ТУРОПЕРАТОР
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
ГОЛЯМА И МАЛКА ОБЩИНА С ПРИНОС В ТУРИЗМА
Партньори на Балканските награди за туристическа индустрия са: Сдружение Туризъм, Българската Хотелиеро-ресторантьорска асоциация, Бизнес Клуб Лондон и др
Социалната кауза на събитието е в подкрепа на SOS Детски селища България. Церемонията ще завърши с благотворителен търг с картини на стари майстори, а събраните средства ще бъдат дарени на организацията, съобщават организаторите от ВИП Комюникейшън.
Благородната инициатива е в продължение на дългогодишната кампания на пиар агенцията за подпомагане на социално слаби отличници, които искат да останат да живеят и работят в България.
Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Сметката за дарители в кампанията „Строителните Оскари в подкрепа на SOS Детски селища“ – България е BG48RZBB91551000365058.
Сдружението е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 136 страни по света. В България сдружението започва дейността си през 1990 г.
В продължение на 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.
Повече информация тук: http://www.vipcompr.com
VIP COMMUNICATION PR Agency
providing full services in the sphere of advertising, pr, marketing and event management. A leading company,
operating on the Bulgarian market since 2005. Sofia, Lozenec, Boris Rumenov 9 G
+ 359 882 03 66 84+ 359 888 104 111 awardsbalkan@gmail.com http://www.vipcompr.com
КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ
ГРАН ПРИ Туристическа индустрия
Връчва се на компания с над 10 годишна дейност, която е показала постижения в следните категории: Иновации, Инвестиции и Социална отговорност в туризма, с постижения в туризма на Балканите и с международно признание.
ЕКО ТУРИЗЪМ
В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в екологичния сектор на туризма. Кандидатите трябва да обосноват номинацията в тази категория с данни за екотуристически продукти и услуги, предлагани на клиентите. Да обосноват как бизнесът им достига високи постижения в областта на екотуризма и повишаване на индустриалните стандарти, устойчивост на развитието и прилагането на иновативни практики и технологии в туризма на Балканите.
Наличие на бизнес план, който включва цели, стратегии и резултати и за постигане на устойчив екотуризъм на Балканите.
Също така налични ли са нововъведения за подобряване на резултатите и разширяване на възможностите за екотуризъм? Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как подобряват услугите в екотуризма? Какви са основните
бизнес-мерки за намаляване на риска при изпълнение на дейностите?
Кои са целевите пазари за екотуристическия продукт, кандидат за наградата?
Как вашият бизнес е конкурентно позициониран на пазара чрез екотуризма и устойчивост на развитието му? Какви иновативни маркетингови стратегии са ползвани за постигане на резултатите? Налична ли е програма за постигане на задоволяване специфичните потребности на клиентите в екотуризма? Методи за измерване удовлетвореността на клиентите. и се определят областите за подобрение.
Какви за търговските резултат за вашия бизнес и местната общност в резултат на прилагането на принципите на устойчивото развитие на екотуризма на Балканите?
Какви инициативи предприемате за намаляване на вредата върху околната среда ?
Необходимо е осигуряване на информация и доказателства за тези инициативи.
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в културния туризъм на Балканите. Дейности, които работят в насока насърчаване развитието и популяризирането на автентичната култура, история и изкуствата на Балканите.
Обосновка – какви културни туристически продукти и услуги предлагате? Какви са вашите инициативи за високи постижения в културния туризъм, развиване на стопанска дейност в сектора. Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати в развитието на културния туризъм на Балканите. Нововъведения в сектора и как те са подобрили услугите в културния туризъм . Инвестиции в обучението и развитие на персонала и как има тази ще подобрят обслужването на вашите гости / посетители? Как преодолявате отрицателните въздействия върху културния туризъм?
Целеви пазари ? Как продуктът/услугата в културния туризъм отговарят на нуждите на вашия целеви пазар? Как конкурентно се позиционирате на пазара? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за устойчиво развитие на културния туризъм.
Методи за задоволяване на специфични потребности на потребителите.
Принос към местната икономика. Видове партньорства за осъществяване на инициативите в културния туризъм. Опишете как вашият бизнес съхранява и защитава местната околна среда?
МОРСКИ ТУРИЗЪМ
В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в морския и ваканционен туризъм. Кандидатите трябва да обосноват номинацията в тази категория с данни за развитие на туристически продукти и услуги в морския регион. Да обосноват как бизнесът им достига високи постижения в областта на морския туризъм и повишаване на индустриалните стандарти, устойчивост на развитието и прилагането на иновативни практики и технологии в туризма на Балканите.
Наличие на бизнес план, който включва цели, стратегии и резултати и за постигане на устойчив морски и ваканционен туризъм на Балканите.
Също така налични ли са нововъведения за подобряване на резултатите и разширяване на възможностите за морски и ваканционен туризъм? Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как подобряват услугите в туризма? Какви са основните бизнес-мерки за намаляване на риска при изпълнение на дейностите?
Кои са целевите пазари за туристическия продукт, кандидат за наградата?
Как вашият бизнес е конкурентно позициониран на пазара чрез туризма и устойчивост на развитието му? Какви иновативни маркетингови стратегии са ползвани за постигане на резултатите? Налична ли е програма за постигане на задоволяване специфичните потребности на клиентите в морския и ваканционен туризъм? Методи за измерване удовлетвореността на клиентите.
Какви за търговските резултат за вашия бизнес и местната общност в резултат на прилагането на принципите на устойчивото развитие на морския и ваканционен туризма на Балканите?
Какви инициативи предприемате за намаляване на вредата върху околната среда?
ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ
Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с планинския и ваканционен туризъм.
Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви?
Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги и продукти в планинския и ваканционен туризъм, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика.
Как се грижите за опазването на околната среда.
СПА ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛОГИЯ
Категорията обхваща туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани със СПА Туризма и Балнеологията на Балканите.
Какви туристически продукти и услуги предоставяте в СПА Туризма и Балнеологията? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви, свързан със СПА Туризма и Балнеологията?
Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги и продукти в СПА Туризма и Балнеологията, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти СПА Туризма и Балнеологията.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на СПА Туризма и Балнеологията?
Как се грижите за опазването на околната среда?
МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ
Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с Медицинския туризъм на Балканите.
Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в Медицинския туризъм на Балканите? Същност и история на бизнеса ви?
Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги и продукти в Медицинския туризъм на Балканите, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика?
Как се грижите за опазването на околната среда?
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
Тази категория награждава винарни , които имат значителен принос в туристическата индустрия. Опишете основните рискове , специфични за вашия туризъм и мерките за преодоляването на този риск.
Същност и история на бизнеса ви? Бизнес план, свързан с предоставянето на услуги и продукти във Винения туризъм, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика?
Как се грижите за опазването на околната среда?
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ
Тази категория възнаграждава изградени туристически атракции, които привличат голям брой посетители целогодишно или сезонно.
Какви туристически продукти и услуги предлагате на посетителите? Опишете своите дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма на Балканите. Опишете вашето участие в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините? Дейности, които спомагат устойчивото развитие на туризма на регионално, национално и Балканско ниво?
Въведени иновации и инвестиции в последните години с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, сързани с туристическите атракции, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите.
Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.
Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове за бъдещата устойчивост на предоставените туристически атракции?
ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА
Категорията обхваща иновации в туризма, допринесли за устойчивото развитие в региналната туристическа индустрия и на Балканите.
Какви иновативни туристически продукти и услуги предлагате? Въвеждане на иновативни дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма на Балканите. История на вашите иновации в туризма, развитие през годините? Иновативни дейности, които спомагат устойчивото развитие на туризма на регионално, национално и Балканско ниво?
Въведени иновации и инвестиции в последните години с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, сързани с туристическите атракции, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите.
Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.
Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове за бъдещата устойчивост на предоставените от вас услуги и продукти?
ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА
Обхваща инвеститори в туристически услуги и продукти на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на туризма в региона.
Инвестиции в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините? Инвестиции, които спомагат устойчивото развитие на туризма на регионално, национално и Балканско ниво?
Въведени иновации и инвестиции с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите. Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието.
Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика и на туризма. Как работите в полза на местната общност. Грижи за опазването на околна среда. Планове и инвестиции за бъдещата устойчивост на предоставените туристически атракции?
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ТУРИЗМА
Категорията обхваща предприятия, допринесли с дейностите си и с опита си за повишаване на социалната отговорност в туризма и за устойчивото развитие в регионалната туристическа индустрия и на Балканите.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА
Категорията обхваща предприятия, допринесли с дейностите си и с опита си за обучението на персонала и въвеждането на млади специалисти в дейностите, свързани с туристическата индустрия и устойчивото развитие в регионалната туристическа индустрия и на Балканите.
БИЗНЕС ТУРИЗЪМ
Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с реализирането на бизнес мероприятия, срещи, конференции и бизнес-изложения.
Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия на Балканите? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви?
Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги, бизнес събития, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации, свързани с бизнес събитията – с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.
Направени инвестиции за обучение и развитие на персонала с цел подобряване на услугите и продуктите, предоставяни на клиентите. Целеви пазари. Иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на добрите резултати в туристическата индустрия. Как вашият бизнес допринася за развитието на местната икономика.
Как се грижите за опазването на околната среда.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ
Тази категория обхваща фестивали, събития и изложби, които привличат над 3 000 посетители с цел увеличаване на туристите в дадена дестинация и създаване на значителен икономически ефект в туризма за региона и Балканите. Кратка историята на фестивала / събитието, по кое време на годината се реализира и защо е избран този период? Детайли за броя и същността на привлечените посетители и какви методи са използвани за реализирането им?
Какви са икономическите ползи за региона от тези събития?
Как тези събития спомагат за привлекателността на дестинацията? Източници на финансиране? Методи за гарантиране безопасността и сигурността на гостите на събитието, включително персонал, доброволци и изпълнители? Обучение на персонала и / или доброволците за целите на събитието. Целеви пазари ? Иновативен маркетинг и комуникационни стратегии, хармонизирани с местните, регионални или държавни маркетингови планове? Мащаб на медийното отразяване и как то спомага за повишаване имиджа на региона като туристическа дестинация.
Предоставяне на условия за гости / посетители със специфични потребности.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА
Тази категория обхваща дейности и продукти, свързани със специализираните услуги в туризма , които подобряват условията за посетителите и могат да бъдат интегрирани с други туристически продукти и услуги.
Същност и история на бизнеса. Туристически продукти и услуги, които предлагате на посетителите? Дейности, допринесли за високи постижения в туризма. Опишете вашето участие в туристическата индустрия. Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати . Нововъведения за подобряване на туризма. Инвестиции в обучението и развитието на персонала и как те подобряват обслужването на клиентите? Основни рискове за специализираните услуги в туризъм и мерки за преодоляването им.
Целеви пазари и как вашият продукт / услуга отговаря на нуждите на тези целеви пазари? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии и как те допринасят за развитието на туризма. Работа за клиенти със специфични потребности.
Принос към местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.
ТУРОПЕРАТОР
Тази категория е за основен принос в туризма чрез комбинирани туристически услуги и транспорт . Обхваща предприятия с 10 или повече служители.
Основни характеристики на вашия бизнес, включващ цели, стратегии и резултати. Нововъведения с цел подобряване на услугите и продуктите в туризма и как тези нововъведения подобряват туристическите услуги и продукти.
Инвестиции за обучение и развитие на персонала и как те подобрят обслужването на туристите? Основните рискове във вашия бизнес и мерките за преодоляването им.
Целеви пазари? Как вашият продукт / услуга отговаря на нуждите на целевите пазари ? Иновативни маркетингови стратегии за успехи в туризма. Обслужване на гости / посетители със специфични потребности.
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Тази категория обхваща дейности и услуги, свързани с развитието на туристическите дестинации.
Същност и история на туристическата дестинация. Как тя е допринесла за по-високи постижения в туризма. Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати. Нововъведения за подобряване на туризма чрез тази туристическа дестинация.
Целеви пазари и как туристическата дестинация отговаря на нуждите на тези целеви пазари? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии и как те допринасят за развитието на туризма. Работа за клиенти със специфични потребности.
Принос към местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.
ГОЛЯМА И МАЛКА ОБЩИНА С ПРИНОС В ТУРИЗМА
Принос към местната икономика и устойчивото развитие на туристическата индустрия.
Същност и история на дейностите, свързани с туризма в общината. Как тя е допринесла за по-високи постижения в туризма. Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати . Нововъведения за подобряване на туризма в региона на общината. Дейности в полза на местната общност. Грижи за околната среда.
Специална награда – МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
Тази категория награждава творчеството и иновациите в маркетинговите дейности. Допустими са регионални туристически организации, местни туристически сдружения, информационни центрове, местната власт и маркетингови съюзи.
Същност и цели на маркетинговата дейност. Целеви пазари и тяхното реализиране. Творческа стратегия и достигнати постижения в туризма.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.