КРИТЕРИИ И ЖУРИ ЗА КОНКУРСА LUXURY PROPERTY AWARDS

LUXURY PROPERTY AWARDS

Годишни награди за Луксозно строителство, архитектура  и дизайн

КРИТЕРИИТЕ

Основните критерии при избора на победител за съответната категория са цялостното представяне на сградата, социално – потребителската значимост за обществото, хармоничност и съзвучие между екстериорната и интериорна  взаимовръзка на отделните зони, функционално- експлоатационни параметри на пространствата, вариабелно модифициране на средата в съответствие с ползване на архитектурните дадености  в различни сезони; преходи и взаимовръзка между интериорни и екстериорни проектни реализации, урбанистично ситуиране, конструктивно-технологична и екологична адаптация, пряко и пасивно влиянието върху околната среда. Фитодизайн.  Всесезонна климатична търпимост комфорт и уютна архитектурната среда, качество настроителната реализация;

Формоизграждане и пластични особености във връзка с приложените пространствени организационни принципи (симетрия и асиметрия, модулно структурни решения и пр.)

Материално – веществен климат и психоемоционално въздействие на комплексната архитектурна цялост, по отношение на предназначение, ситуативна наличност на кореспондентни архитектурни дадености.

Архитектура

 • Авторски иновации и уникалност по отношение на дизайна и/ или цялостната концепция
  • Комплексен  облик
  • фасада
  • интериорни решения
  • удачно използване на вътрешното пространство
  • индивидуализация и  отличителни белези
  • материално-веществена съвместимост и конструктивно-технологична търпимост на повърхнини и покрития
  • качество на довършителните работи.
  • Хоризонтална и вертикална планировка
  • Графичен и копроративен стандарт
  • визуална комуникация
  • рекламни акценти
  • произведения на визуалните изкуства – картини и пластики
  • акустика.
 • Уникалност и стилово единство на пространствения дизайн. 
  • Офиси – разположение на етажите, вариабелност и гъвкавост на офис модулите, възможност за събиране и разделяне на офис помещенията, естествена светлина във всички зони, разположение на асансьори, стълбища (аварийни изходи) и санитарни възли, малки търговски обекти. Достъп за хора с увреждания.
  • Търговски сгради – разположение на етажите, което да улеснява притока на клиенти, избягване  на еднопосочни улици при търговските етажи, места за забавление и хранене, детски кътове. Удачно пропорциониране и насищане на пространствата в нива на достъп, съобразно характера на търговските обекти и предлаганите услуги, достатъчно количество търговски единици, които да предлагат разнообразие, отговарящо на мащаба на проекта. Достъп за хора с увреждания.
  • Хотели – размер на стаите и разположение, общодостъпникомуникационни зони,  удачно разположение на конферентните зали, спа центрове, ресторанти, магазини  и предлагани услуги. Достъп за хора с увреждания.
  • Жилищни сгради – разположение на асансьори и стълбища,разпределение на пространствата в  апартаментите и вариабелни интериорни решения, просторни помещения, количество санитарни възли, съобразено с броя на обитателите, светлинен и климатичен комфорт,  приспособимост на отделните жилищни единици към променящите се потребности на потребителите, съобразено с потребителите (акселерация, пол,  възраст и образователно ниво). Пасивна акустика. Достъп за хора с увреждания.
  • Вариабелна гъвкавост на пространството, идеи и решения целящи пестене на пространството, удобство при използване на външни асансьори, рампи, двуетажни системи и пр.

Използване на модулно комбинаторни структури с цел масова тиражност на елементи и заготовки, насочено към снижаване на производствените разходи и глобалната себестойност на сградния фонд, приложимост на екоматериали, енергийна ефективности структурна формоизменчивост, свързана с изложение, сезонна промеливост индивидуална адаптация и  устойчивост на експлоатационните параметри, свързани с тези фактори.

Характеристики

 • Техническо качество-различно за всяка категория
  • Система за отопление, вентилация и климатизация, синхрон при управление на сградите, алтернативни енергийни източници и непрекъсваеми захранвания, санитарни обекти за инвалиди. Подбор на подходящи материали за хоризонталната и вертикална планировка, с оглед експлоатация, устойчивост на външни влияния и дълготрайна надеждност спрямо на визуална и експлоатационна амортизация.
 • Наличие на подобрения по отношение на инфраструктурата  или благоустрояването  на квартала, района или града, например:
  • изграждане на обществена инфраструктура
  • подобряване на обществените пространства
  • създаване или облагородяване на обществени детски кътове
  • територии или съоръжения за спорт или отдих
  • допълнително външно осветление.
 • Озеленяване и водни басейни.
 • Външна визуална комуникация.
 • Разположение и достъп – адекватни за дадения вид използване, удобство на обществен и личен транспорт, узнаваемост и представителност на сградата.

„ Зелени сгради”

 • използване на енергоефективни материали (тухли, дограма, стъклопакети,фасади, изолации…) с ниско съдържание на вредни емисии и със сертификат за качество
 • използване на рециклирани или рециклируеми строителни материали
 • наличие на система за събиране на дъждовните води и за повторното й използване
 • система за рециклиране на отпадните води
 • внедряването на биологично пречистване на канализационните инсталации и връщането на водите към естествения им поток
 • наличие на алтернативн енергийни източници
 • използване на системи за пестене на енергия (напр. BMSсистеми),нискоенергийни уреди (клас А. АА)
 • строителство върху регенерирани площи и такива, предназначени застроителство, опазване на биоразнообразието
 • запазване и повторно използване на естествените природни материали (камъни,дървета, скали) в процеса на строителство
 • близост до транспорт,  наличие на велоалеи, паркове
 • еографско разположение на терена
 • топологични характеристики на терена
 • компенсиране на негативни последствия от строителството
  • възстановяване на изгубена растителност
  • рециклиране на материали или използване на местни ресурси с ниски разходи за транспорт
 • дългосрочна екологична устойчивост на сградата, доказана след направени обследвания по български или международен стандарт
 • Потребители, собственици и клиенти
 • Целеви групи потребители – отнася ли се дадена сграда към целевата група, за която е предназначена – комбинация от собственици и наематели при търговските сгради, социалната специфика на наемателите при офиси, индустриални и търговски сгради, и купувачи при жилищните сгради, национални и интернационални особености на туристите при хотелите.
 • Иконономическа ефективност – коефициент на полезно действие-заетост в %- отдадени под наем или продадени – пазарът възприема ли дадената сграда, сградата дава ли финансово оправдани надежди.
 • Въздействие върху околната среда – по какъв начин сградата се отнася към заобикалящата я среда, сгради в непосредствена близост,  околна среда,  съобразно ситуирането й в конкретна природна даденост или селищна структура.

Изготвяне на критериите от:

 1. Проф. Сашо Драганов – водещ преподавател по дизайн в ТУ – СОФИЯ и председател на УС на Националната асоциация за дизайн и реклама
 2. Архитект – урбанист Павлина Миринчева
 3. Архитект, интериорен специалист Румяна Недялкова

ЖУРИ

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.