Balkan Awards for Tourism Industry 2016

Application for TOURISM AWARDS 2016

The annual Balkan Awards for Tourism Industry 2016 will celebrate the significant achievements of companies that work diligently in the most important field for the Bulgarian economy, as well as of our neighbours on the peninsula.
The event will be held on December 1, 2016 from 20 am at Best Western Premier Hotel Sofia Airport

Some of the objectives pursued by the organizers of this prestigious ceremony are to give the deserved attention to companies that successfully operate in this important sector, to enhance the reputation of the industry by promoting the significant achievements of specialists in this field. Winning a prestigious prize will provide a platform to celebrate your success.

The initiator of the event is the organizer of the National awards for significant achievements in business and of ceremonies for luxury construction, architecture and design – public communications agency VIP Communication Ltd.

These awards will provide many other benefits to your company, including:

– new perspectives for your business and leadership style, and improvement of strategies;

– comparative analysis of business with other high achievements in the field;

– new dimension to marketing tools;

– recognition of the achievements implemented by the competition in the industry;

– lifting the spirit of the personnel;

– increasing the popularity of your organization to help attract the most talented specialists and new capital investments;

– take advantage of the maximum media coverage at a preferential price.

 

CATEGORIES

GRAND PRIX TOURISM INDUSTRY 2016

WINE TOURISM 2016

ECO TOURISM 2016

CULTURAL TOURISM 2016

SEA TOURISM 2016

MOUNTAIN TOURISM 2016

SPA TOURISM AND BALNEOLOGY 2016

TOURIST ATTRACTIONS 2016

INNOVATIONS IN TOURISM 2016

INVESTMENTS IN TOURISM 2016

SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM 2016

EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM 2016

BUSINESS TOURISM 2016

FESTIVAL TOURISM 2016

SPECIALIZED SERVICES IN TOURISM 2016

TOUR OPERATOR 2016

AIRLINE 2016

TOURIST DESTINATION 2016

BIG MUNICIPALITY WITH CONTRIBUTION IN TOURISM 2016

SMALL MUNICIPALITY WITH CONTRIBUTION IN TOURISM 2016

Partners of the Balkan Awards for Tourism Industry are: the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce, the Italian Chamber of Commerce, the Bulgarian Hotel and Restaurant Association, the Serbian-Bulgarian Chamber of Commerce, Business Club of London, etc.

 

 Заявка за участие може да изтеглите тук:  ZAYAVKA TUR AWARDS 2016

 Balkan Awards for Tourism Industry 2016

Годишните награди Balkan Awards for Tourism Industry 2016  ще отбележат значимите постижения на компаниите, които усърдно работят в най-важната сфера за българската икономика, както и на нашите съседи на полуострова.

Събитието ще се състои на 1.12. 2016 г. от 20 ч. в Best Western Premier Hotel Sofia Airport

Сред целите, които си поставят организаторите на тази престижна церемония, са отдаване на заслужено внимание на фирмите, които успешно работят в този значим отрасъл, повишаване репутацията на бранша чрез насърчаване на значимите постижения на специалистите в тази сфера. Спечелването на престижния приз  ще  предостави платформа, за да отпразнувате успеха си.

Инициатор на събитието е организаторът на Националните награди за значими постижения в бизнеса и на церемониите за луксозно строителство, архитектура и дизайн – агенция за публични комуникации ВИП Комюникейшън ООД. Над 30 печатни и електронни издания отразяват събитието. Ще присъстват 150 гости от бизнеса, политиката и медиите.

Тези награди ще предоставят:

– нова перспектива на бизнеса и  усъвършенстване на стратегията;

– сравнителен анализ на участниците с други високи постижения в областта;

– ново измерение към маркетинговите инструменти;

– признание за реализираните постижения от конкуренцията в индустрията;

– повишаване популярността на участниците в церемонията, за да помогне за привличането на най-способните специалисти и на новите капиталови инвестиции;

–  максимално медийно отразяване.

КАТЕГОРИИ

ГРАН ПРИ Туристическа индустрия 2016

ЕКО ТУРИЗЪМ 2016

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2016

МОРСКИ ТУРИЗЪМ 2016

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ 2016

СПА ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛОГИЯ 2016

ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ 2016

ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА 2016

ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА 2016

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ТУРИЗМА 2016

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА 2016

БИЗНЕС ТУРИЗЪМ 2016

ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ 2016

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА 2016

ТУРОПЕРАТОР 2016

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2016

ГОЛЯМА И МАЛКА ОБЩИНА С ПРИНОС В ТУРИЗМА 2016

Партньори на Балканските награди за туристическа индустрия са: Българо-румънска Търговско промишлена палата, Италианската Търговска камара, Българската Хотелиеро-ресторантьорска асоциация, Бизнес Клуб Лондон и други.

 

 

 

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.