Charity PR

Charity PR

Препоръки
Препоръки

Другите за нас

Citation"Не съм очаквал тази награда - от 10 години съм безработен, а за толкова години в журналистиката това е втората ми награда и първа за цялостен принос. Първата ми награда бе когато бях на около 30 за репортажите ми в най-горещите точки на света. Тогава награждаваха само началници, аз бях изключение"- Иван Гарелов по случай награждаването му с VIP перо 2011 за цялостен принос в журналистиката
Иван Гарелов
Заявки за номинации в наградите за иновативно луксозно строителство, архитектура и дизайн могат да изпращат всички нови иновативни луксозни проекти в България, които имат разрешение за ползване след 1 септември 2010 г. Те могат да кандидатстват за номинации в една или повече от изброените категории. Кандидатите попълват и изпращат заявка за участие в номинациите, която е публикувана в сайта на организаторите: www.vipcompr.com Основните критерии при избора на победител за съответната категория са цялостното представяне на строителството, архитектурата и дизайна, социално - потребителската значимост за обществото, хармоничност и съзвучие между екстериорната и интериорна взаимовръзка на отделните зони, функционално- експлоатационни параметри на пространствата, вариабелно модифициране на средата в съответствие с ползване на архитектурните дадености в различни сезони; преходи и взаимовръзка между интериорни и екстериорни проектни реализации, урбанистично ситуиране, конструктивно-технологична и екологична адаптация, пряко и пасивно влиянието върху околната среда. Фитодизайн. Всесезонна климатична търпимост комфорт и уют на архитектурната среда, качество на строителната реализация; Формоизграждане и пластични особености във връзка с приложените пространствени организационни принципи (симетрия и асиметрия, модулно структурни решения и пр.) Материално - веществен климат и психоемоционално въздействие на комплексната архитектурна цялост, по отношение на предназначение, ситуативна наличност на кореспондентни архитектурни дадености. Архитектура • Авторски иновации и уникалност по отношение на дизайна и/ или цялостната концепция:Комплексен облик, фасада, интериорни решения, удачно използване на вътрешното пространство, индивидуализация и отличителни белези, материално-веществена съвместимост и конструктивно-технологична търпимост на повърхнини и покрития, качество на довършителните работи. Хоризонтална и вертикална планировка. Графичен и копроративен стандарт, визуална комуникация, рекламни акценти, произведения на визуалните изкуства - картини и пластики, акустика. • Уникалност и стилово единство на пространствения дизайн. 1. Офиси - разположение на етажите, вариабелност и гъвкавост на офис модулите, възможност за събиране и разделяне на офис помещенията, естествена светлина във всички зони, разположение на асансьори, стълбища (аварийни изходи) и санитарни възли, малки търговски обекти. Достъп за хора с увреждания. 2. Търговски сгради - разположение на етажите, което да улеснява притока на клиенти, избягване на еднопосочни улици при търговските етажи, места за забавление и хранене, детски кътове. Удачно пропорциониране и насищане на пространствата в нива на достъп, съобразно характера на търговските обекти и предлаганите услуги, достатъчно количество търговски единици, които да предлагат разнообразие, отговарящо на мащаба на проекта. Достъп за хора с увреждания. 3. Хотели - размер на стаите и разположение, общодостъпни комуникационни зони, удачно разположение на конферентните зали, спа центрове, ресторанти, магазини и предлагани услуги. Достъп за хора с увреждания. 4. Жилищни сгради - разположение на асансьори и стълбища, разпределение на пространствата в апартаментите и вариабелни интериорни решения, просторни помещения, количество санитарни възли, съобразено с броя на обитателите, светлинен и климатичен комфорт, приспособимост на отделните жилищни единици към променящите се потребности на потребителите, съобразено с потребителите (акселерация, пол, възраст и образователно ниво). Пасивна акустика. Достъп за хора с увреждания. 5. Вариабелна гъвкавост на пространството, идеи и решения целящи пестене на пространството, удобство при използване на външни асансьори, рампи, двуетажни системи и пр. 6. Използване на модулно комбинаторни структури с цел масова тиражност на елементи и заготовки, насочено към снижаване на производствените разходи и глобалната себестойност на сградния фонд, приложимост на екоматериали, енергийна ефективности структурна формоизменчивост, свързана с изложение, сезонна промеливост индивидуална адаптация и устойчивост на експлоатационните параметри, свързани с тези фактори. Характеристики • Техническо качество-различно за всяка категория Система за отопление, вентилация и климатизация, синхрон при управление на сградите, алтернативни енергийни източници и непрекъсваеми захранвания, санитарни обекти за инвалиди. Подбор на подходящи материали за хоризонталната и вертикална планировка, с оглед експлоатация, устойчивост на външни влияния и дълготрайна надеждност спрямо на визуална и експлоатационна амортизация. • Наличие на подобрения по отношение на инфраструктурата или благоустрояването на квартала, района или града, например: изграждане на обществена инфраструктура, подобряване на обществените пространства, създаване или облагородяване на обществени детски кътове, територии или съоръжения за спорт или отдих, допълнително външно осветление. Озеленяване и водни басейни. Външна визуална комуникация. • Разположение и достъп - адекватни за дадения вид използване, удобство наобществен и личен транспорт, узнаваемост и представителност на сградата. • близост до транспорт, наличие на велоалеи, паркове • географско разположение на терена • топологични характеристики на терена • компенсиране на негативни последствия от строителството – възстановяване на изгубена растителност, рециклиране на материали или използване на местни ресурси с ниски разходи за транспорт • дългосрочна екологична устойчивост на сградата, доказана след направени обследвания по български или международен стандарт Потребители, собственици и клиенти • Целеви групи потребители - отнася ли се дадена сграда към целевата група, за която е предназначена - комбинация от собственици и наематели при търговските сгради, социалната специфика на наемателите при офиси, индустриални и търговски сгради, и купувачи при жилищните сгради, национални и интернационални особености на туристите при хотелите. • Иконономическа ефективност - коефициент на полезно действие-заетост в %- отдадени под наем или продадени - пазарът възприема ли дадената сграда, сградата дава ли финансово оправдани надежди. • Въздействие върху околната среда - по какъв начин сградата се отнася към заобикалящата я среда, сгради в непосредствена близост, околна среда, съобразно ситуирането й в конкретна природна даденост или селищна структура.